Recent toegevoegd
Sluiten
Geen producten gevonden...

Disclaimer

Disclaimer / Gebruiksvoorwaarden GADGERS.

1. Toepasselijkheid

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de websites van GADGERS.

2. Akkoordverklaring
Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd GADGERS te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van GADGERS. geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. GADGERS is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot GADGERS te ontzeggen.

3.Wijziging
GADGERS is te allen tijde gerechtigd de informatie op GADGERS en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. GADGERS adviseert u de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

4. Doel GADGERS
GADGERS beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over zonnebrillen in de breedste zin des woords. Op de door GADGERS aangeboden producten zijn de voorwaarden van GADGERS van toepassing. Op de producten en diensten die in de shop (mede) door partners van GADGERS worden aangeboden zijn de Voorwaarden van de desbetreffende partner meestal aanvullend van toepassing (lees hiervoor de Algemene Voorwaarden van GADGERS). Bij de bestelling van gecombineerde pakketten via GADGERS zijn de voorwaarden van GADGERS respectievelijk van haar partners gecombineerd van toepassing, naar gelang het door GADGERS of haar partner geleverde deel van het pakket. GADGERS streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel GADGERS de informatie op GADGERS met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5. Hyperlinks
a. De website van GADGERS bevat hyperlinks naar websites. Indien voor de gelinkte website van die betreffende dochter andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige Gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking.
b. GADGERS kan hyperlinks naar websites van partners van GADGERS en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. GADGERS is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat GADGERS deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

6. Eigendom
Alle rechten op GADGERS en alle informatie op deze website berusten volledig bij GADGERS, haar partners en adverteerders. GADGERS behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft te allen tijde eigendom van GADGERS, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van GADGERS geldt: © 2014 GADGERS, Nederland.

7. Informatie
GADGERS en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina's van GADGERS zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van GADGERS. Het is niet toegestaan informatie die van GADGERS wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar maken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

8. Gebruiksrecht
GADGERS verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan GADGERS te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om GADGERS te kunnen raadplegen of GADGERS in zoekmachines vindbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om GADGERS te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door GADGERS worden ontsloten. Bovendien is het verboden GADGERS - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van GADGERS voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

9. Beveiliging
GADGERS spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.

10. Plaatsing berichten
De berichten die de bezoeker van GADGERS achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van GADGER  te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. GADGERS staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. GADGERS is te allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

11. Aansprakelijkheid
GADGERS sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van GADGERS, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op GADGERS of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf GADGERS, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om GADGERS te kunnen raadplegen, tenzij en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van GADGERS.

12. Conversie
Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

13. Verkoop producten
Voor de verkoop van producten op GADGERS gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van GADGERS worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Leiden.

Online bestellen
Taal